(For English, see below)

Nieuwe Corona-maatregelen vanaf 6 november 2021

Vanaf 25 september coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang tot het zitgedeelte van de bar, zorg er voor dat je voorbereid bent!

Vanaf 6 november is een geldige QR-code is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van het clubhuis, de kleedkamers en de toiletten. Rugbyen zelf mag uiteraard wel, en het is nog steeds toegestaan om langs de lijn naar de wedstrijden of trainingen te kijken, waarbij het dringende advies geldt om 1,5 m afstand te houden.

Om gebruik te maken van het clubhuis, dat wil zeggen, om naar binnen te gaan in de bar, gebruik te maken van het toilet of van de kleedkamers, zijn wij wel verplicht om iedereen van 18 jaar en ouder te vragen om een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen voordat zij naar binnen gaan.

Om gebruik te maken van de horeca (de kantine) zijn wij tevens verplicht om iedereen van 13 jaar en ouder te vragen om een geldig coronatoegangsbewijs te tonen voordat zij de kantine betreden, en iedereen van 14 jaar en ouder dient zich tevens te kunnen identificeren.

Zorg er dus voor dat je een coronatoegangsbewijs op je telefoon hebt, of uitgeprint mee kunt nemen! Hier kun je de link vinden om de corona check app te downloaden. Zorg er voor dat je volledig gevaccineerd bent, een herstelbewijs hebt, of laat je de dag voordat je de club wil bezoeken testen bij een geregistreerde testlocatie.

Heb je geen geldig coronatoegangsbewijs? Dan ben je nog steeds welkom, echter je mag geen gebruik maken van het clubhuis.

DIT GELDT OOK OP (DOORDEWEEKSE)TRAININGSAVONDEN!

Additionele maatregelen tijdens de wedstrijden van ARC1

Aangezien de De Giro Ereklasse een topsport competitie is, zijn wij verplicht om tijdens deze wedstrijden iedereen, ook als ze geen gebruik maken van de horeca, om een QR-code te vragen. Omdat er soms overlap is met jeugddagen of wedstrijden, zullen iedereen die die dag aanwezig is attent maken op de verplichting die we voor de Ereklasse-wedstrijd hebben.

We zullen per speeldag bekijken wat de meest praktische inrichting van de regels is. Over het algemeen zullen we vanaf 12:00 alle nieuwe bezoekers aan de poort controleren. De reeds aanwezige bezoekers moeten vanaf dat moment ook bij het betreden van de bar een code laten zien.

Maatregelen tot en met 24 september 2021

Helaas zijn we nog steeds niet van Corona af, maar we kunnen wel weer ‘bijna gewoon’ trainen en spelen! Alle trainingen en wedstrijden gaan vooralsnog gewoon door!

Maar nog steeds gelden ook bij ARC de regels en richtlijnen die de overheid heeft ingesteld:

Basisregels: 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
 • Houdt 1,5 m afstand van anderen 
 • Vermijd drukte 
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan de club 
 • Schud geen handen 

1,5 meter afstand 

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden 
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen* 
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar* 

*Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. 

Publiek langs de lijn

Langs het veld staan mag alleen met in acht neming van 1,5 meter afstand.

Aan het publiek vragen wij zich te registratie, via de QR-codes die bij de ingangen hangen, met de bijbehorende gezondheidscheck. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn: iedereen is welkom mits men geen klachten heeft, en rekening houdt met de 1,5 meter afstand. 

 • We vragen iedereen om nog heel even vol te houden, en met niet te veel mensen naar de club te komen. Uiteraard zijn de noodzakelijke begeleiders, chauffeurs en staff van harte welkom, net zoals toeschouwers. We vragen jullie om verstandig met de situatie om te gaan en vooralsnog met beperkte aantallen te komen. Vooral op jeugddagen kan het druk zijn en moeilijk worden om afstand te houden. Houdt er rekening mee dat de capaciteit van het clubhuis beperkter is dan anders, en we in geval van slecht weer minder mensen kunnen opvangen.

Clubhuis 

Voor het clubhuis gelden de regels zoals die voor de horeca gelden

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.

Kleedkamers 

Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Uiteraard wel met inachtneming van de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. Op de deuren van de kleedkamers staat vermeld hoeveel mensen er maximaal tegelijkertijd in aanwezig mogen zijn. Om goed te kunnen ventileren blijven de kleedkamers open. Waardevolle spullen kun je in de daarvoor bestemde bakken achter de bar deponeren.

Wil je nog meer weten over de coronaregels dan kan je terecht bij de corona coördinator  van de club voorzitter@arcrugby.nl

#blijfgezond #stayhealthy #samentegencorona #samenARC

Bestuur Amstelveense Rugby Club

COVID measures from November 6, 2021

As of September 25 corona pass mandatory for access to the seated area of the bar, make sure you are prepared!

As of 6 November, a valid QR code is obligatory for everyone aged 18 and over when entering the clubhouse, changing rooms and toilets.Of course, playing rugby itself is still allowed, and it is still permitted to watch the matches or training sessions from the sidelines, with the urgent advice to keep 1.5 m distance.

In order to use the clubhouse, i.e. to enter the bar, use the toilet or the changing rooms, we are obliged to ask everyone of 18 years and older to show a valid corona admission ticket (QR code) before entering.

In order to use the catering facilities (the canteen), we are also required to ask everyone aged 13 and over to show a valid corona ticket before entering the canteen, and everyone aged 14 and over must also show identification.

So make sure you have a corona ticket on your phone, or print it out and bring it with you! Here you can find the link to download the corona check app. Make sure you are fully vaccinated, have a recovery certificate, or get tested at a registered testing site the day before you plan to visit the club.

Don’t have a valid corona access card? Then you are still welcome, however you will not be allowed to use the club house.

THIS ALSO APPLIES TO (WEEKDAY) TRAINING EVENINGS!

Additional measures during the matches of ARC1
Since ARC1 play in a top sport competition, we are obliged to ask everyone for a QR code during these competitions, even if they do not use the indoors of the bar. Because there is sometimes an overlap with youth games, we will notify everyone on beforehand on this obligation.
Depending on the schedule, we will look for the most convenient approach, in general we will check from 12:00 all new visitors at the outer gate. From that moment on, visitors that where already present must also show a code when entering the bar.

ENGLISH

Unfortunately, we still haven’t got rid of Corona, but we can train and play ‘almost like normal’ again! All training sessions and games are on for the time being!

However, the rules and guidelines set by the government still apply at ARC:

Basic rules:

 • Do you have any symptoms? Stay home and get tested
 • Keep 1,5 m away from others
 • Avoid crowds
 • Wash your hands often with soap and water, especially before and after your visit to the club
 • Don’t shake hands

1.5-metre distance

 • Children up to 12 years old do not have to keep a distance between themselves and adults
 • Young people from 13 to 18 years old do not have to keep their distance from each other, but they do have to do this to adults *
 • Adults must at all times keep their distance from each other and young people from 13 years old *
  *During sports they do not have to keep 1,5 meters distance.

Spectators
Standing along the field is only allowed while observing a distance of 1.5 meters.
We ask all visitors to register, via the QR codes that are hanging at the entrances, with the associated health check. No distinction is made here between people who have or have not been vaccinated: everyone is welcome provided they have no symptoms and take the 1.5 meters into account.

 • We ask everyone to keep it up for a little longer, and not to come to the club with too many people. The necessary supervisors, drivers and staff are of course very welcome, as are spectators. We ask you to assess the situation wisely and to come with limited numbers for the time being. Especially on youth days it can be crowded and difficult to keep your distance. Please note that the capacity of the clubhouse is more limited than usual, and we can accommodate fewer people in case of bad weather.

Clubhouse
The same rules apply to the clubhouse as to restaurants and bars.

 • A fixed seat is required. This may also be a seat at the bar.
 • Visitors keep 1,5 meters away from each other.
 • We are obliged to ask visitors to register and to do a health check in advance.

Changing rooms
Changing rooms and showers may be used. Of course, taking into account the basic measures, such as the 1,5 meters away. The doors of the dressing rooms state the maximum number of people allowed to be present at the same time. The changing rooms remain open to ensure proper ventilation. Valuables can be deposited in the appropriate bins behind the bar.

If you want to know more about the corona rules, you can contact the corona coordinator of the club president@arcrugby.nl Hang in there! Only together can we get through these difficult times!

Hang in there! Only together will we get through these difficult times!
#stayhealthy #stayhealthy #corona together #samenARC
Board Amstelveen Rugby Club

Laatste aanpassing: 4 november 2021