(For English, see below)
Iedereen is van harte welkom bij de club. En, je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, ook bij ARC nemen we maatregelen om besmettingen te voorkomen. We volgen hiervoor de geldende richtlijnen van het RIVM, het NOC/NSF en KHN. (Koninklijke Horeca Nederland) Het is als mens lastig (en voor rugbyers helemaal) en ongezellig om afstand te houden. Dat begrijpen we als bestuur heel goed. We vragen desondanks aan iedereen om hieraan mee te werken en danken je hiervoor. (ook dat je helpt een boete te voorkomen)

Wat doen we bij ARC?

Vooraf
Voel je niet lekker, heb je verhoging of koorts, heb je een droge hoest en/of ruik je niet meer, of ben je onlangs ergens geweest waar iemand Corona bleek te hebben; blijf dan thuis en kom niet naar de club. Volg de geldende maatregelen.
Blijk je zélf Corona te hebben, meldt dit dan zo snel mogelijk aan Annemarie Noor. Ze is zelf arts en onze Vertrouwenspersoon via vcparcrugby@gmail.com

Aan de poort:
iedereen die het terrein op komt moet zich registeren zodat er snel bron- en contact onderzoek kan worden gedaan als er een besmetting is.
Spelers & Staff kunnen dat doen in de Teamer App.
Bezoekers & Bestuur dienen de QR code aan de poort te scannen en hun gegevens (datum, naam en telefoonnummer) in het online formulier (HIER de link) invullen. Deze gegevens worden alléén gebruikt indien er een besmetting is en zijn opgeslagen in een Zoho database van onze club in Frankfurt.

Op en rond de velden:
– Spelers en Staff: Vooralsnog kunnen we gewoon trainen
– Bezoekers: we mogen maximaal 250 mensen tegelijk op het terrein hebben. Bij het kijken naar trainingen of wedstrijden gelden de algemene maatregelen van 1.5m afstand bewaren. (tenzij jullie uit hetzelfde huishouden komen)

In de kantine en het clubhuis:
In de kantine mag je, naast het halen van een drankje of maaltijd, alleen ZITTEN waar er stoelen of barkrukken staan. Jeff onze BKS Chef heeft een indeling gemaakt voor het aantal bezoekers dat onze kantine in deze tijden is toegestaan. Ook op het terras zijn alleen de niet afgeplakte zitplaatsen te gebruiken. Dus 4, ipv 6 (of meer) aan een picknick tafel.
Er is een LOOPROUTE aangegeven op de vloeren en deuren, om ‘tegenliggers’ en dus ‘close contact’ te voorkomen.

Na het trainen kan er gedoucht worden. Dank voor het netjes aantrekken van de doucheruimte en afval in de afvalbakken te gooien.

English

Everyone is welcome at the club. And, as you have probably already noticed, we also take measures at ARC to prevent infections. We follow the applicable guidelines of the RIVM, the NOC/NSF and KHN. (Koninklijke Horeca Nederland) As a human being it is difficult (and for rugby players almost impossible) and unsociable to keep your distance. As a board we understand that very well. Nevertheless, we ask everyone to cooperate and thank you for this. (Also that you help to prevent us from being fined)

Before you come to the club
If you don’t feel well, if you have an elevation or fever, if you have a dry cough and/or don’t smell any more, or if you have recently been somewhere where someone turned out to have Corona, stay home and don’t come to the club. Follow the applicable measures.
If you appear to have Corona yourself, report this as soon as possible to Annemarie Noor. She is a doctor herself and our Confidential Advisor via vcparcrugby@gmail.com.

At the gate:
everyone entering the site must register so that source and contact investigations can be carried out quickly in the event of contamination.

  • Players & Staff can do that in the Teamer App.
  • Visitors & Board must scan the QR code at the gate and enter their details (date, name and phone number) in the online form (HERE is the link). These details will only be used if there is an infection and are stored in a Zoho database of our club in Frankfurt.

On and around the pitches:

  • Players and Staff: For now we can just train
  • Visitors: we are allowed to have a maximum of 250 people on the grounds at any one time. When watching training sessions or matches, the general measures of 1.5m distance apply. (unless you come from the same household)

In the canteen and the clubhouse:

In the canteen, apart from getting a drink or meal, you may only sit where there are chairs or bar stools. Jeff our BKS Chef has made a classification for the number of visitors our canteen is allowed at these times. Also on the terrace, only the unseated seats can be used. So 4 instead of 6 (or more) at a picnic table.
There is a walking route indicated on the floors and doors, to avoid ‘oncoming traffic’ and therefore ‘close contact’.

After training you can take a shower. Thank you for neatly putting on the shower area and throwing rubbish in the bins.

Laatste aanpassing: 5 september 2020