(For English, see below)

Vanaf 25 september coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang tot het zitgedeelte van de bar, zorg er voor dat je voorbereid bent!
From September 25 corona pass mandatory for access to the seated area of the bar, make sure you are prepared!

Corona-maatregelen Seizoen 2021-2022

Helaas zijn we nog steeds niet van Corona af, maar we kunnen wel weer ‘bijna gewoon’ trainen en spelen! Alle trainingen en wedstrijden gaan vooralsnog gewoon door!

Maar nog steeds gelden ook bij ARC de regels en richtlijnen die de overheid heeft ingesteld:

Basisregels: 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
 • Houdt 1,5 m afstand van anderen 
 • Vermijd drukte 
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan de club 
 • Schud geen handen 

1,5 meter afstand 

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden 
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen* 
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar* 

*Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. 

Publiek langs de lijn

Langs het veld staan mag alleen met in acht neming van 1,5 meter afstand.

Aan het publiek vragen wij zich te registratie, via de QR-codes die bij de ingangen hangen, met de bijbehorende gezondheidscheck. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn: iedereen is welkom mits men geen klachten heeft, en rekening houdt met de 1,5 meter afstand. 

 • We vragen iedereen om nog heel even vol te houden, en met niet te veel mensen naar de club te komen. Uiteraard zijn de noodzakelijke begeleiders, chauffeurs en staff van harte welkom, net zoals toeschouwers. We vragen jullie om verstandig met de situatie om te gaan en vooralsnog met beperkte aantallen te komen. Vooral op jeugddagen kan het druk zijn en moeilijk worden om afstand te houden. Houdt er rekening mee dat de capaciteit van het clubhuis beperkter is dan anders, en we in geval van slecht weer minder mensen kunnen opvangen.

Clubhuis 

Voor het clubhuis gelden de regels zoals die voor de horeca gelden

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.

Kleedkamers 

Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Uiteraard wel met inachtneming van de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. Op de deuren van de kleedkamers staat vermeld hoeveel mensen er maximaal tegelijkertijd in aanwezig mogen zijn. Om goed te kunnen ventileren blijven de kleedkamers open. Waardevolle spullen kun je in de daarvoor bestemde bakken achter de bar deponeren.

Wil je nog meer weten over de coronaregels dan kan je terecht bij de corona coördinator  van de club voorzitter@arcrugby.nl

#blijfgezond #stayhealthy #samentegencorona #samenARC

Bestuur Amstelveense Rugby Club

ENGLISH

Unfortunately, we still haven’t got rid of Corona, but we can train and play ‘almost like normal’ again! All training sessions and games are on for the time being!

However, the rules and guidelines set by the government still apply at ARC:

Basic rules:

 • Do you have any symptoms? Stay home and get tested
 • Keep 1,5 m away from others
 • Avoid crowds
 • Wash your hands often with soap and water, especially before and after your visit to the club
 • Don’t shake hands

1.5-metre distance

 • Children up to 12 years old do not have to keep a distance between themselves and adults
 • Young people from 13 to 18 years old do not have to keep their distance from each other, but they do have to do this to adults *
 • Adults must at all times keep their distance from each other and young people from 13 years old *
  *During sports they do not have to keep 1,5 meters distance.

Spectators
Standing along the field is only allowed while observing a distance of 1.5 meters.
We ask all visitors to register, via the QR codes that are hanging at the entrances, with the associated health check. No distinction is made here between people who have or have not been vaccinated: everyone is welcome provided they have no symptoms and take the 1.5 meters into account.

 • We ask everyone to keep it up for a little longer, and not to come to the club with too many people. The necessary supervisors, drivers and staff are of course very welcome, as are spectators. We ask you to assess the situation wisely and to come with limited numbers for the time being. Especially on youth days it can be crowded and difficult to keep your distance. Please note that the capacity of the clubhouse is more limited than usual, and we can accommodate fewer people in case of bad weather.

Clubhouse
The same rules apply to the clubhouse as to restaurants and bars.

 • A fixed seat is required. This may also be a seat at the bar.
 • Visitors keep 1,5 meters away from each other.
 • We are obliged to ask visitors to register and to do a health check in advance.

Changing rooms
Changing rooms and showers may be used. Of course, taking into account the basic measures, such as the 1,5 meters away. The doors of the dressing rooms state the maximum number of people allowed to be present at the same time. The changing rooms remain open to ensure proper ventilation. Valuables can be deposited in the appropriate bins behind the bar.

If you want to know more about the corona rules, you can contact the corona coordinator of the club president@arcrugby.nl Hang in there! Only together can we get through these difficult times!

Hang in there! Only together will we get through these difficult times!
#stayhealthy #stayhealthy #corona together #samenARC
Board Amstelveen Rugby Club

Corona-maatregelen vanaf 25 september (nu nog NIET geldig)

Vanaf 25 september 2021 is het weer toegestaan om zonder beperkingen langs de lijn naar de wedstrijden of trainingen te kijken. Om gebruik te maken van de horeca, dat wil zeggen, om binnen te gaan zitten in de bar, zijn wij wel verplicht om iedereen van 13 jaar en ouder te vragen om een geldig coronatoegangsbewijs te tonen voordat zij het zitgedeelte van de bar betreden, en iedereen van 14 jaar en ouder dient zich tevens te kunnen identificeren. Het zitgedeelte zal duidelijk aangegeven zijn.

Zorg er dus voor dat je een coronatoegangsbewijs op je telefoon hebt, of uitgeprint mee kunt nemen! Hier kun je de link vinden om de corona check app te downloaden. Zorg er voor dat je volledig gevaccineerd bent, een herstelbewijs hebt, of laat je de dag voordat je de club wil bezoeken testen bij een geregistreerde testlocatie.

Heb je geen geldig coronatoegangsbewijs? Dan ben je nog steeds welkom, echter je mag geen gebruik maken van het binnen zit-gedeelte van het clubhuis. Alle andere faciliteiten zijn wel toegankelijk. Het bestellen van eten en drinken en dat meenemen naar buiten is ook toegestaan. DIT GELDT OOK OP (DOORDEWEEKSE)TRAININGSAVONDEN!.

Additionele maatregelen tijdens de wedstrijden van ARC1

Aangezien de De Giro Ereklasse een topsport competitie is, zijn wij verplicht om tijdens deze wedstrijden iedereen, ook als ze geen gebruik maken van de horeca, om een QR-code te vragen. Omdat er soms overlap is met jeugddagen of wedstrijden, zullen iedereen die die dag aanwezig is attent maken op de verplichting die we voor de Ereklasse-wedstrijd hebben.

Vanaf 13:00 zullen we alle nieuwe bezoekers aan de poort controleren. De reeds aanwezige bezoekers moeten vanaf dat moment ook bij het betreden van de bar een code laten zien.

Corona measures from September 25 (NOT valid yet)

From September 25, 2021 it will be allowed again to watch the matches or training sessions without restrictions. For entrance to the seated area of the bar, we are obliged to ask everyone aged 13 and older to show a valid corona pass before entering, and everyone aged 14 and older must also be able to identify themselves.

So make sure you have a corona pass on your phone, or have a hard copy of your pass on you! Here you can find the link to download the corona check app. Make sure you are fully vaccinated, have a recovery certificate, or have yourself tested at a registered test location the day before you want to visit the club.

Don’t have a valid corona pass? Then you are still welcome at the club, but you are not allowed to use the seated area of the bar. Ordering drinks and foods at the bar, and consuming them elsewhere is allowed. All other facilities are accessible.

ABOVE RULES ALSO APPLY DURING (WEEKDAY) TRAINING SESSIONS!

Additional measures during the matches of ARC1
Since ARC1 play in a top sport competition, we are obliged to ask everyone for a QR code during these competitions, even if they do not use the indoors of the bar. Because there is sometimes an overlap with youth games, we will notify everyone on beforehand on this obligation.
From 13:00 we will check all new visitors at the outer gate. From that moment on, visitors that where already present must also show a code when entering the bar.

Aangescherpte maatregelen per 15 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober 2020 zijn er nieuwe maatregelen ingesteld (vanaf woensdag 14 oktober 22:00), en moeten ook wij onze regels aanscherpen.

Daarom vinden jullie in dit document de VOORLOPIGE nieuwe richtlijnen. Gezien de snelheid waarin alles opgelegd wordt, kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden, ook gebaseerd op de additionele maatregelen vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, en wellicht nieuwe handreikingen vanuit Rugby Nederland.

Samengevat:

 • Trainingen voor jeugd GAAN DOOR
 • Trainingen voor de senioren zijn GECANCELLED
 • De alle competitie wedstrijden ZIJN GECANCELLED
 • Het clubhuis is DICHT
 • De kleedkamers en douches zijn DICHT
 • De toiletten in het clubhuis zijn OPEN
 • Toeschouwers zijn NIET toegestaan

De reeds geldende maatregelen, afstand houden, thuis blijven bij symptomen, blijven uiteraard gewoon van kracht!

De extra maatregelen zijn de volgende:

Trainingen (enkel voor de jeugd):

 • Ouders en / of toeschouwers zijn vooralsnog niet toegestaan op het terrein van ARC;
 • Enkel de spelers en de staf zijn welkom:
  • Teammanagers;
  • Coach en trainer;
  • Fysio/medische begeleiding;
  • Spelers;
 • Kom omgekleed. De kleedkamers zijn dicht;
  • De waardevolle spullen bakken staan klaar in de hal van het clubhuis. Als je hier gebruik van maakt, zet dan na gebruik de bak weer terug in het clubhuis
 • Graag de kinderen brengen tot aan het hek, daar worden de jongste jeugdleden opgevangen door de begeleiding van het team (TBM);
 • Voor de oudere jeugd geldt dat ze direct naar de begeleiding van hun team moeten lopen;
 • Kom op de door de teammanager aangegeven tijd;
 • Aanmelden voor de training is nog steeds verplicht! Wanneer je onverhoopt niet in de team-app aangemeld bent, moet je je via de QR-code aanmelden;
 • Blijf na de training niet hangen, maar ga snel weer naar huis

Overig

 • Het uitgangspunt is de minimale noodzakelijke bezetting van ons terrein;
  • Alleen bestuursleden/commissieleden/vrijwilligers met een taak zijn ook buiten de trainingen om welkom op het terrein;
  • Tijdens de trainingen geldt ook dat alleen de mensen met op dat moment een duidelijke taak ook op dat moment aanwezig mogen zijn;
  • Na afloop van de training of andere noodzakelijke bezigheid op de club ga je zo snel mogelijk naar huis
 • Het clubhuis blijft gesloten. Er is geen mogelijkheid om vergaderingen en / of bijeenkomsten te houden in het clubhuis;
 • Wil je nog meer weten over de coronaregels dan kan je terecht bij de corona coördinator  van de club voorzitter@arcrugby.nl
 • Hou vol! Alleen samen komen we door deze lastige tijden!
  #blijfgezond #stayhealthy #samentegencorona #samenARC

Bestuur Amstelveense Rugby Club

De reeds geldende maatregelen, afstand houden, thuis blijven bij symptomen, blijven uiteraard gewoon van kracht!

English

Tighter COVID measures as of October 15, 2020

Following the press conference held on Tuesday evening, 13 October 2020, new measures have been introduced (from 22:00 on Wednesday, 14 October), and we, too, must tighten up our rules.

That is why you will find in here the CURRENT new guidelines. Given the speed at which everything is being imposed, changes can still be made, also based on the additional measures from the Amsterdam-Amstelland Safety Region, and perhaps new guidelines from Rugby Netherlands.

To summarise:
Trainings for youth ARE ON
Training courses for seniors are GECANCELLED
The all league matches are CANCELLED
The clubhouse is CLOSED
The changing rooms and showers are CLOSED
The toilets in the clubhouse are OPEN
Spectators are NOT allowed


The measures already in place, keeping a distance, staying at home in case of symptoms, will of course remain in force!
The additional measures are as follows:

Training (only for youth players):

 • Parents and/or spectators are not allowed on the grounds of ARC for the time being;
 • Only players and staff are welcome:
 • Team managers;
 • Coach and trainer;
 • Physio/medical supervision;
 • Players;
 • Come dressed in kit. The changing rooms are closed;
 • The valuables bins are ready in the hall of the clubhouse. If you make use of this, put the bin back in the club house after use.
 • Please bring the children up to the front gate, where the youngest youth members will be taken care of by the supervision of the team (TBM);

For the older youth, they have to walk directly to the supervision of their team;

 • Come at the time indicated by the team manager;
 • Registration for the training is still mandatory! In the unlikely event that you are not registered in the team app, you must register via the QR code at the gate;
 • Don’t hang around after the training, but go home quickly

Miscellaneous

 • The starting point is the minimum necessary occupation of our land;
  Only board members/committee members/volunteers with a task are also welcome on the grounds outside the training courses;
 • During the training sessions, only people with a clear task at that moment are allowed to be present;
 • After the training or other necessary activity at the club you go home as soon as possible.
 • The clubhouse remains closed. There is no possibility to hold meetings and/or gatherings in the club house
 • If you would like to know more about the corona rules, please contact the corona coordinator of the club voorzitter@arcrugby.nl.

Hang in there! Only together will we get through these difficult times!
#stayhealthy #stayhealthy #corona together #samenARC
Board Amstelveen Rugby Club

Laatste aanpassing: 15 oktober 2020