(For English, see below)

Aangescherpte maatregelen per 15 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober 2020 zijn er nieuwe maatregelen ingesteld (vanaf woensdag 14 oktober 22:00), en moeten ook wij onze regels aanscherpen.

Daarom vinden jullie in dit document de VOORLOPIGE nieuwe richtlijnen. Gezien de snelheid waarin alles opgelegd wordt, kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden, ook gebaseerd op de additionele maatregelen vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, en wellicht nieuwe handreikingen vanuit Rugby Nederland.

Samengevat:

 • Trainingen voor jeugd GAAN DOOR
 • Trainingen voor de senioren zijn GECANCELLED
 • De alle competitie wedstrijden ZIJN GECANCELLED
 • Het clubhuis is DICHT
 • De kleedkamers en douches zijn DICHT
 • De toiletten in het clubhuis zijn OPEN
 • Toeschouwers zijn NIET toegestaan

De reeds geldende maatregelen, afstand houden, thuis blijven bij symptomen, blijven uiteraard gewoon van kracht!

De extra maatregelen zijn de volgende:

Trainingen (enkel voor de jeugd):

 • Ouders en / of toeschouwers zijn vooralsnog niet toegestaan op het terrein van ARC;
 • Enkel de spelers en de staf zijn welkom:
  • Teammanagers;
  • Coach en trainer;
  • Fysio/medische begeleiding;
  • Spelers;
 • Kom omgekleed. De kleedkamers zijn dicht;
  • De waardevolle spullen bakken staan klaar in de hal van het clubhuis. Als je hier gebruik van maakt, zet dan na gebruik de bak weer terug in het clubhuis
 • Graag de kinderen brengen tot aan het hek, daar worden de jongste jeugdleden opgevangen door de begeleiding van het team (TBM);
 • Voor de oudere jeugd geldt dat ze direct naar de begeleiding van hun team moeten lopen;
 • Kom op de door de teammanager aangegeven tijd;
 • Aanmelden voor de training is nog steeds verplicht! Wanneer je onverhoopt niet in de team-app aangemeld bent, moet je je via de QR-code aanmelden;
 • Blijf na de training niet hangen, maar ga snel weer naar huis

Overig

 • Het uitgangspunt is de minimale noodzakelijke bezetting van ons terrein;
  • Alleen bestuursleden/commissieleden/vrijwilligers met een taak zijn ook buiten de trainingen om welkom op het terrein;
  • Tijdens de trainingen geldt ook dat alleen de mensen met op dat moment een duidelijke taak ook op dat moment aanwezig mogen zijn;
  • Na afloop van de training of andere noodzakelijke bezigheid op de club ga je zo snel mogelijk naar huis
 • Het clubhuis blijft gesloten. Er is geen mogelijkheid om vergaderingen en / of bijeenkomsten te houden in het clubhuis;
 • Wil je nog meer weten over de coronaregels dan kan je terecht bij de corona coördinator  van de club voorzitter@arcrugby.nl
 • Hou vol! Alleen samen komen we door deze lastige tijden!
  #blijfgezond #stayhealthy #samentegencorona #samenARC

Bestuur Amstelveense Rugby Club

De reeds geldende maatregelen, afstand houden, thuis blijven bij symptomen, blijven uiteraard gewoon van kracht!

English

Tighter COVID measures as of October 15, 2020

Following the press conference held on Tuesday evening, 13 October 2020, new measures have been introduced (from 22:00 on Wednesday, 14 October), and we, too, must tighten up our rules.

That is why you will find in here the CURRENT new guidelines. Given the speed at which everything is being imposed, changes can still be made, also based on the additional measures from the Amsterdam-Amstelland Safety Region, and perhaps new guidelines from Rugby Netherlands.

To summarise:
Trainings for youth ARE ON
Training courses for seniors are GECANCELLED
The all league matches are CANCELLED
The clubhouse is CLOSED
The changing rooms and showers are CLOSED
The toilets in the clubhouse are OPEN
Spectators are NOT allowed


The measures already in place, keeping a distance, staying at home in case of symptoms, will of course remain in force!
The additional measures are as follows:

Training (only for youth players):

 • Parents and/or spectators are not allowed on the grounds of ARC for the time being;
 • Only players and staff are welcome:
 • Team managers;
 • Coach and trainer;
 • Physio/medical supervision;
 • Players;
 • Come dressed in kit. The changing rooms are closed;
 • The valuables bins are ready in the hall of the clubhouse. If you make use of this, put the bin back in the club house after use.
 • Please bring the children up to the front gate, where the youngest youth members will be taken care of by the supervision of the team (TBM);

For the older youth, they have to walk directly to the supervision of their team;

 • Come at the time indicated by the team manager;
 • Registration for the training is still mandatory! In the unlikely event that you are not registered in the team app, you must register via the QR code at the gate;
 • Don’t hang around after the training, but go home quickly

Miscellaneous

 • The starting point is the minimum necessary occupation of our land;
  Only board members/committee members/volunteers with a task are also welcome on the grounds outside the training courses;
 • During the training sessions, only people with a clear task at that moment are allowed to be present;
 • After the training or other necessary activity at the club you go home as soon as possible.
 • The clubhouse remains closed. There is no possibility to hold meetings and/or gatherings in the club house
 • If you would like to know more about the corona rules, please contact the corona coordinator of the club voorzitter@arcrugby.nl.

Hang in there! Only together will we get through these difficult times!
#stayhealthy #stayhealthy #corona together #samenARC
Board Amstelveen Rugby Club

Laatste aanpassing: 15 oktober 2020