Pannenkoeken Challenge

Donaties hier:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Pgbskl2CTCm5cxcy76cr_A

OF NEEM RECHTSTREEKS CONTACT OP MET RUDY

Donations here:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Pgbskl2CTCm5cxcy76cr_A

OR CONTACT RUDY DIRECTLY

In de eerste weken van het nieuwe jaar is het doorgaans behoorlijk koud op het rugbyveld en worden trainingen ook weleens afgeblazen omdat er teveel regen is gevallen. Nu hebben onze Turven, Benjamins en Mini’s (TBM) natuurlijk nergens last van, maar sommige trainers zijn wel van suiker, dus willen we graag in het zand van The Beach in Aalsmeer trainen.

De huur van The Beach voor training moeten we echter wel opbrengen en daarvoor gaan de TBM’s graag de uitdaging met jullie aan... De Pannenkoeken Challenge.

Op woensdag 13 december aanstaande gaan alle TMB’s zo veel mogelijk pannenkoeken eten en dagen ze iedereen (ouders, opa’s & oma’s, ooms & tantes, buren en omstanders) uit om geld in te zeKen op “hoeveel ze op kunnen”.

Elke TBM-er kan dus worden gesponsord... U kunt gokken hoe weinig

Eet Turf Borre er bijvoorbeeld 5 en sponsor ik Borre voor 1 euro per pannenkoek, dan moet ik dus 5 euro betalen... eet dat ventje er echter 8 dan wordt het 8 euro. Het kan natuurlijk ook zijn dat Borre

er niet meer dan 3 op kan, dan betaal ik maar 3 euro.

In de afgelopen jaren hebben eerdere TBM’s al bewezen dat het schrokoppen kunnen zijn, maar misschien is de huidige generaQe wat minder gulzig en niet in de aanloop naar 13 december op water en brood gezet, zoals we vermoeden dat vorige ouders van de TBM hebben gedaan.

Op de avond zelf zullen de pannenkoeken geteld worden en wordt de finale score per TBM-er bekend gemaakt. Dan weet elke sponsor ook wat zij/hij kan bijdragen.

Durf je de gok niet aan omdat Rover wel klein lijkt, maar plotseling er toch 12 opslokt, dan kun je ook een vast bedrag sponsoren.

Tot slot hebben we natuurlijk hulp nodig bij deze
avond, zoals tafeldekkers, ranja-schenkers,
pannenkoekenbakkers, stroopverdelers, suikerstrooiers en pannenkoek-rollers. Graag je even bekend maken bij je teammanager.

Ben je een echte Pannenkoeken bakker, dan graag de pannenkoeken van tevoren bakken en dan op de avond zelf aanleveren, want we hebben maar beperkte bakcapaciteit op de club.

De Trainers

 

 

The Pancake Challenge

In the first weeks of the new-year it is usually quite cold on the rugby field and training sessions are someQmes canceled because too much rain has fallen. Now our Turven, Benjamins and Minis (TBM) are of course not bothered by anything, but some trainers are made of sugar, so we would like to train in the sand of The Beach in Aalsmeer.

However, we do have to pay for the rent of The Beach for training and the TBMs are happy to take on a challenge with you... The Pancake Challenge.

On Wednesday, December 13, all TMBs will eat as many pancakes as possible and challenge everyone (parents, grandfathers & grandmothers, uncles & aunts, neighbors and bystanders) to bet money on “how much they can eat”.

So every TBM-er can be sponsored... You can guess how liKle they will eat

For example, if Turf Borre eats 5 and I sponsor Borre for 1 euro per pancake, because I expect him to eat 3, then I have to pay 5 euros... but if that guy eats 8, it will be 8 euros. It is of course also possible that Borre cannot hold more than 3, in which case I only pay 3 euros.

In recent years, previous TBMs have already proven that they can be scrappers, but perhaps the current generaQon is less greedy and is not put on bread and water in the run-up to December 13, as we suspect previous parents of the TBM did.

On the evening itself, the pancakes will be counted and the final score for each TBM member will be announced. Then each sponsor also knows what he/she can contribute.

If you don't dare take the gamble because Rover seems small, but suddenly swallows up 12, you can also sponsor a fixed amount.

Finally, we obviously need help with this evening,
such as table seKers, orange juice pourers,
pancake bakers, syrup distributors, sugar shakers and pancake rollers. Please introduce yourself to your team manager.

If you are a real pancake baker, please bake the pancakes in advance and then deliver them on the evening itself, because we only have limited baking capacity at the club.

The Trainers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *