In memoriam: Bram van Steveninck

English below

In de jaren ‘90 heeft Bram in ons bestuur een belangrijke rol gespeeld in het financieel gezond maken en houden van de club. Met zijn bijzondere sympathieke uitstraling, scherpe inzichten en no-nonsense mentaliteit was Bram de ideale penningmeester om de club financieel op het juiste pad te krijgen. Elke maandag bracht hij de inkomsten van zondag persoonlijk naar de bank, en op een eenvoudige en praktische wijze zorgde hij voor de boeken. Hij gaf het bestuur wekelijks exact inzicht in hoe de club er financieel voorstond. Bij elke uitgave liet hij het bestuur goed nadenken, wijzend op de mogelijk financiële tegenvallers waar rekening mee gehouden moest worden. Hij deed dat op een voor hem karakteristieke manier; eerst stil, dan sprak hij een paar keer zijn bezorgdheid uit en dan uiteindelijk – ongeacht de uitkomst – volgde zijn glimlach van instemming. Een hartelijke mensenmens met een mooie Amsterdamse humor.

Soms vergezeld op de club van zijn charmante vrouw Loes was Bram voor velen het voorbeeld van vriendelijkheid. Iemand die goed wist hoe het zat, die je niks wijs kon maken, maar hier nooit gebruik of misbruik van maakte. ‘Betaal altijd eerst je vaste lasten’ was de gevleugelde uitspraak van een deskundige alleskunner met een groot rugby hart. Omdat praten hem moeite kostte in zijn latere jaren op de club, koos hij zijn woorden zorgvuldig en trok hij z’n gesprekspartner vriendschappelijk naar hem toe om enkele welgemeende woorden te uiten. Ook op leeftijd was zijn positiviteit en kracht voelbaar.

Bram had zijn sporen ruim verdiend bij zijn geliefde thuisclub AAC als speler in de jaren ’50 en ‘60 en als voorzitter tussen 1974-76. Bij de Nederlandse Rugby Bond (inmiddels Rugby Nederland) bekleedde Bram in de decennia voordat hij bij ons aanschoof talrijke bestuurstaken, waaronder de Arbitrage Tucht Commissie, de Landelijke Jeugd Overleg en – als lid van het Dagelijks Bestuur – team manager van het Nederlands Sevens team naar Sydney in 1987, waarin vier spelers en de coach namens de Amstelveense Rugby Club waren vertegenwoordigd. Daarna was Bram drie jaar voorzitter van Rugby Nederland en toen hij in 1990 de fakkel doorgaf, werd hij door de Algemene Leden Vergadering tot Erelid benoemd.

Wij zijn Bram dankbaar voor wat hij voor de Nederlandse rugbygemeenschap in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder heeft betekend. Onze medeleven gaat uit naar zijn familieleden. Bram liet zien dat rugby en vriendelijkheid altijd hand in hand gaan.

Het bestuur van de Amstelveense Rugby Club

Dank aan Leo van Herwijnen en Pieter Tolsma, beiden Ereleden Rugby Nederland voor hun bijdrage aan dit In Memoriam.

It was with great sadness that we recently learned that our former treasurer Bram van Steveninck had peacefully passed away in Amsterdam on 20 November. Bram was 89 years old.

In the 90s, Bram played an important role in our board in making and keeping the club financially healthy. With his special sympathetic personality, sharp insights and no-nonsense mentality, Bram was the ideal treasurer to get the club on the right track financially. Every Monday, he personally took Sunday’s income to the bank, and in a simple and practical way, he took care of the books. He gave the board an exact weekly overview of how the club was doing financially. He made the board think carefully about each expense, pointing out possible financial setbacks that had to be taken into account. He did so in his own characteristic way; first quietly, then expressing his concern a few times, and finally – regardless of the outcome – smiling in approval. A warm-hearted human being with a great Amsterdam sense of humour.

Sometimes accompanied at the club by his charming wife Loes, Bram was for many people the example of kindness. Someone who knew how things were, who you could not fool, but never used or abused this. ‘Always pay your bills first’ was the famous saying of an expert all-rounder with a big rugby heart. As talking became difficult for him in his later years at the club, he chose his words carefully and pulled his interlocutor towards him in a friendly manner to express a few heartfelt words. Even in old age, his positivity and strength were palpable.

Bram had won his spurs with his beloved home club AAC as a player in the 1950s and 1960s and as chairman between 1974-76. At the Dutch Rugby Union (now Rugby Nederland), Bram held numerous board positions in the decades before he joined us, including the Arbitration Disciplinary Committee, the National Youth Consultation and – as a member of the Executive Committee – team manager of the Dutch Sevens team to Sydney in 1987, in which four players and the coach were represented on behalf of the Amstelveen Rugby Club. Bram then went on to serve as President of Rugby Nederland for three years and when he passed on the torch in 1990, he was appointed an Honorary Member by the General Members Meeting.

We are grateful to Bram for what he has done for the Dutch rugby community in general and our club in particular. Our condolences go out to his family members. Bram showed that rugby and friendliness always go hand in hand.

Board of the Amstelveense Rugby Club

Thanks to Leo van Herwijnen and Pieter Tolsma, both Honorary Members of Rugby Netherlands for their contribution to this In Memoriam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *