Speech by ARC President 2023: Carlos Fitzsimons

English below.

 

Beste leden van de ARC-familie,

Als jullie nieuwe president vind ik het geweldig om samen met jullie allemaal een nieuw rugbyseizoen te starten. Maar laten we, voordat we in de toekomst duiken, de prestaties van onze club teams van het afgelopen seizoen even vieren.

In de eerste plaats hebben onze jeugdteams uitstekend gepresteerd. Zij vormen werkelijk de ruggengraat van het succes van onze club en hun harde werk is niet on opgemerkt gebleven.

Onze TBM's leggen de lat hoog door kampioen te worden op het North Sea Beach Tournament en bewijzen daarmee hun talent en vastberadenheid op een regionaal podium. Goed gedaan, TBM's! Jullie hebben ons trots gemaakt!

Onze Cubs 1 maakten indruk op iedereen door als 6e te eindigen in hun Cup Pool, wat hun karakter demonstreerde ondanks de zware concurrentie. Op dezelfde manier gingen onze Cubs 2 een uitdaging niet uit de weg en eindigden als 4e in hun Shield Pool, wat zeker bewijst dat ze een stijgende kracht zijn binnen onze club.

Onze Junioren 1 waren echt uitzonderlijk, en eindigden als 2e in hun Plate Pool, en onze Junioren 2 leverden een sterke prestatie en eindigden als 3e in hun Shield Pool. Deze prestaties tonen nog een keer het talent en het harde werk aan dat onze jonge spelers op het veld brengen.

Onze Colts, de toekomstige sterren van onze club, hebben hun potentieel gedemonstreerd door als 1ste te eindigen in hun Bowl Pool. Deze jonge mensen zijn degenen om op te letten de komende seizoenen!!

Maar laten we onze seniorenteams niet vergeten; ook zij hebben het afgelopen seizoen opmerkelijke bepaling en vaardigheid getoond. Hun prestaties blijven ons trots maken en inspireren ons allemaal, jong en oud.

Ons ARC1-team demonstreerde hun talent door op een indrukwekkende 2e plaats te eindigen in de Eerste Klasse Trophy Pool. Deze prestatie is alleen mogelijk geweest dankzij hun harde werk, teamwerk en bepaling. Gefeliciteerd, ARC1!

Ons ARC3-team verdient ook een daverend applaus voor hun opmerkelijke reis. Ze eindigden als 2e op de Vierde Klasse Cup Noord-West en verzekerden zich van promotie naar de 3e klasse, waardoor de terugkeer van ons tweede team mogelijk werd gemaakt, en hun veerkracht en vastberadenheid werd getoond. Goed gedaan, ARC3, en welkom terug ARC2!

Ons damesteam was een sterke kracht om rekening mee te houden en eindigde als 6e in de zeer competitieve bekercompetitie in de Tweede Klasse. Ze hebben ons laten zien dat ze een team zijn van sterke spelers die de lat voor damesrugby steeds hoger blijven leggen.

Laten we het nu over de Lowlanders hebben. Het team van ons LL Ws behaalde een buitengewone overwinning door de eerste Union Cup te winnen. Hun harde werk, discipline en teamwerk hebben op de best mogelijke manier hun vruchten afgeworpen. Felicitaties aan hen!

En last but zeker not least waren onze Lowlanders M’s de kampioenen van de Union Cup Mercian Bowl. Dit is een bewijs van hun toewijding aan de sport en hun vermogen om uit te blinken op het grote podium.

Dan, met de steun van onze uitzonderlijke coaching- en management teams, onze vrijwilligers en onze gepassioneerde supporters, heb ik er alle vertrouwen in dat we dit seizoen nieuwe hoogten zullen bereiken. Laten we dan de ware geest van ons Amstelveense rugby laten zien!

Bedankt en ik hoop jullie allemaal op 24 september te zien voor onze eerste Super Sunday op de club.

Lets’ go ARC!

 

Carlos Fitzsimons - Voorzitter ARC 2023

Dear members of the ARC family,

As your new President, I am thrilled to start a new rugby season with all of you. But before we delve into the future, let's celebrate the achievements of our club teams from last season.

First of all, our youth teams performed excellently. They truly are the backbone of our club's success and their hard work has not gone unnoticed.

Our TBMs set the bar high by becoming champions at the North Sea Beach Tournament, proving their talent and determination on a regional stage. Well done, TBMs! You have made us proud!

Our Cubs 1 impressed everyone by finishing 6th in their Cup Pool, demonstrating their character despite tough competition. Similarly, our Cubs 2 did not shy away from a challenge and finished 4th in their Shield Pool, which certainly proves that they are a rising force within our club.

Our Juniors 1 were truly exceptional, finishing 2nd in their Plate Pool, and our Juniors 2 put in a strong performance, finishing 3rd in their Shield Pool. These performances once again demonstrate the talent and hard work that our young players bring to the field.

Our Colts, the future stars of our club, demonstrated their potential by finishing 1st in their Bowl Pool. These young people are the ones to watch out for in the coming seasons!!

But let's not forget our senior teams; they too showed remarkable determination and skill last season. Their achievements continue to make us proud and inspire us all, young and old.

Our ARC1 team demonstrated their talent by finishing an impressive 2nd place in the First Division Trophy Pool. This achievement was only possible because of their hard work, teamwork and determination. Congratulations, ARC1!

Our ARC3 team also deserves a round of applause for their remarkable journey. They finished 2nd at the Fourth Division Cup North West and secured promotion to the 3rd Division, enabling the return of our second team, and showing their resilience and determination. Well done, ARC3, and welcome back ARC2!

Our women's team were a force to be reckoned with, finishing 6th in the highly competitive Second Division cup competition. They have shown us that they are a team of strong players who continue to raise the bar for women's rugby.

Now let's talk about the Lowlanders. Our LL Ws team achieved an extraordinary victory by winning the first Union Cup. Their hard work, discipline and teamwork paid off in the best possible way. Congratulations to them!

And last but certainly not least, our LL M's were the champions of the Union Cup Mercian Bowl. This is a testament to their dedication to the sport and their ability to excel on the big stage.

Then, with the support of our exceptional coaching and management teams, our volunteers and our passionate supporters, I am confident we will reach new heights this season. Let's show the true spirit of our Amstelveen rugby!

Thank you and I hope to see you all on September 24th for our first Super Sunday at the club.

Let's go ARC!

 

Carlos Fitzsimons - President ARC 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *